CALL: Școala de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică”, Chișinău

APEL / CALL: Școala de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” / Летняя Школа ”Архитектура – Инсталяции – Пейзажистика” / Summer School “Architecture – Installations – Landscaping”, 30 iunie 2016 (data limită)

Logo-SVAIP2016

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate

APEL DE PARTICIPARE
Școala de vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică”
Perioada: 22-31 iulie 2016
Locul: Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei şi Iv. Zaikin, Chișinău)

Data limită a apelului: 30.06.2016

Asociația Oberliht în parteneriat cu Asociația ”Archilitic” vă invită să participați la Școala de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” (ȘVAIP) care va avea loc în perioada 22 – 31 iulie 2016 în Chişinău în Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei/str. Iv. Zaikin).

Școala de Vară se adresează și studenţilor din universitățile din Moldova, România și Ucraina care-şi fac studiile în următoarele domenii: arhitectură, urbanism, design, artă, sociologie și antropologie. Pe durata celor 10 zile ale Școlii participanții vor participa activ la realizarea tuturor etapelor taberei, de la elaborarea conceptului pînă la proiectul finalizat, prin acţiuni şi activităţi de organizare, comunicare, design, producţie şi concretizare a intervenţiei.

În cadrul programului ȘVAIP 2016 vor fi amenajate cîteva spații cu elaborarea unor structuri arhitecturale în zona Parcului Zaikin, cu implicarea activă a comunității de locuitori din jurul Parcului, a participanților locali și a celor invitați. Ideea care se află la baza ediției ȘVAIP din 2016 și pe care dorim să o realizăm este cea de arhitectură comunitară realizată într-un mod participativ. Scopul Școlii constă în amenajarea unor obiecte de mobilier urban în Parcul Zaikin (ex: centru comunitar, teren de joacă, teren de sport, cișmea comunitară) concepute în raport cu noțiunile de convivialitate și mediu (natural) care vor fi puse astfel în valoare.

Participarea în cadrul ȘVAIP 2016 vă oferă ocazia să împărtăşiţi experiența de lucru cu o echipă internațională pluridisciplinară, contribuind cu idei şi propuneri ce se vor materializa într-un context real.

Partenerii proiectului

Școala de Vară se desfășoară în cadrul proiectului ”Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate” (https://parculzaikin.wordpress.com/) – un proiect de reabilitare şi revitalizare a Parcului Zaikin, un scuar semi-abandonat situat la intersecţia str. Sf. Andrei şi Iv. Zaikin, proiect pe care Asociația Oberliht l-a demarat în 2012. Școala de Vară va fi organizată în parteneriat cu Asociația Arhitecților “Archilitic” (http://archilitic.com/), Loboratorul de Arhitectură MIEZ (https://miezdelaborator.wordpress.com/), și în colaborare cu alte trei colective internaționale de arhitecți: studioBASAR (București, România), Arquitecturas Collectivas (Barcelona, Spania),Pixel 13 (Marsilia, Franţa), precum și participanți din Budapesta și Cernăuți.

Criterii de eligibilitate
– Sunteți cetățean/ă cu viză de reședință în una din următoarele țări: Republica Moldova, România, Ucraina
– Sînteți absolvent recent sau vă faceți studiile în unul din următoarele domenii: arhitectură, urbanism, design, artă, sociologie și antropologie
– Sunteți dispus/ă să participați la întregul program al taberei (22-31 iulie 2016)

Considerații despre cheltuielile suportate de participanți
– Participanților din România și Ucraina li se vor rambursa cheltuielile de drum în limită la 40 EUR
– Participanții selectați vor fi cazați gratuit în căminul Academiei de Studii Economice a Moldovei (str. Florilor 2/2, or. Chișinău)
– Hrana participanților pe durata Școli de Vară va fi asigurată de către organizatori

Școala de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” (ȘVAIP) va include în program grupuri de lectură, discuții, proiecții de film și un program cultural.

Depune-ți candidatura!

În cazul în care sunteți interesați să participați la Școala de Vară, așteptăm CV-ul și o scrisoare de motivare la adresa: info(a)oberliht.com pînă la data de 30.06.2016

Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la: + (373 22) 286317, + (373) 79910102

Proiectul CCC: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate este susținut de către Fundaţia Culturală Europeană în cadrul programului Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune

svaip1

RU
– – – – –

Гражданский Центр Кишинева: парк им. Заикина – парк для общественности

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
Летняя школа «Архитектура – Инсталяции – Пейзажистика» 2016
период: 22-31 июля 2016
Место: Кишинев, парк им. Заикина (пересечение улиц Св. Андрей / Ив. Заикин)

окончательная дата подачи заявок: 30 июня 2016

Ассоциация Oberliht в партнерстве с Ассоциацией Archilitic приглашает вас принять участие в Летней школе «Архитектура – Инсталяции – Пейзажистика» 2016 (ЛШАИП). Период проведения школы: 22-31 июля 2016, Кишинев, парк им. Ив. Заикина (пересечение улиц Св. Андрей / Ив. Заикин).

Летняя школа ориентирована на молодежь и студентов университетов Молдовы, Румынии и Украины, обучающихся на следующие специальности: архитектура, градостроительство, дизайн, искусство, социология, антропология. На протяжении 10 дней школы ребята смогут принять активное участие во всех этапах, начиная с разработки концепта и вплоть до окончания проекта: участвовать в организации мероприятий, разробатывать дизайн, мастерить и общаться с аудиторией.

В рамках ЛШАИП 2016 будут благоустроены некоторые зоны парка благодаря разработке архитектурных объектов. В этом процессе планируется активно задействовать местных жителей, проживающие в районе парка, а также местных и приглашенных участников. Основная идея школы, которую мы хотим реализовать – общественная архитектура, выполненная партисипативным методом. Задачей ЛШАИП является благоустройство некоторых городских объектов в парке (например: общественный центр, игровая и спортивная площадки, водонапорная колонка), разработанных в сочетании с предложенной темой как сожительство и среда (её природные аспекты), которые таким образом будут развиты.

Участие в Летней школе 2016 позволит вам обменяться опытом с международной многопрофильной командой, предлагая свои идеи, которые в итоге будут воплощены в реальность.

ЛШАИП проводится в рамках проекта «Гражданский центр Кишинева: парк им. Заикина – парк для общественности» (https://parculzaikin.wordpress.com/) . Этот проект направлен на реабилитацию и восстановление парка им. Ивана Заикина – полузаброшенного сквера, расположенного на пересечении двух улиц в старом центре Кишинева. Проект начат Ассоциацией Oberliht в 2012 году.

Партнеры проэкта

ЛШАИП пройдет в партнерстве с Ассоциацией архитекторов Archilitic (Кишинев, Молдова,http://archilitic.com/), Aрхитектурной Лабораторией MIEZ (Кишинев, Молдова, https://miezdelaborator.wordpress.com/), и в сотрудничестве с тремя международными коллективами архитекторов: studioBASAR (Бухарест, Румыния http://www.studiobasar.ro), Straddle3 и WWB (сеть Arquitecturas Colectivas, Барселона, Испания,http://arquitecturascolectivas.net/), Pixel 13 (Марсель, Франция, http://www.pixel13.org/), а также участниками из Будапешта и Черновцов.

Критерии Отбора:
– вы являетесь гражданином одной из следующих стран: Республика Молдова, Румыния, Украина;
– окончили, или учитесь в одном из следующих направлений: архитектура, градостроительство, дизайн, искусство, социология, антропология;
– владеете английским языком на уровне разговорного;
– можете принять участие во всей программе школы (22-31 июля 2016).

О расходах и поддержке:
– для участников из Румынии и Украины будут возмещены расходы на проезд в пределах 40 EUR;
– участники из Румынии и Украины будут поселены в общежитии Экономической Академии Молдовы (ул. Флорилор 2/2, Кишинев);
– участники обеспечиваются питанием на протяжении всей программы работы школы.

Программа ЛШАИП 2016 включает образовательные, воспитательные и культурные виды деятельности: ателье, презентации, проекции фильмов, танцы, групповую читку, другие общественные занятия, предлагая опыт работы в сети на международном уровне.

Желающим принять участие в программе ЛШАИП 2016 просьба написать мотивационное письмо на румынском, русском, или английском языке, а также прикрепить CV с указанием контактных данных (email, телефон) и отправить на следующий адрес: info(a)oberliht.com (до 30 июня 2016).

По всем дополнительным вопросам обращаться по телефону:+ (373 22) 286317, + (373) 79910102, info(a)oberliht.com

Проект «Гражданский центр Кишинева: парк им. Заикина – парк для общественности» поддержан Европейским Культурным Фондом в рамках программы Совместные действия для общественного блага.

svaip

EN
– – – – –

Civic Center of Chisinau: Zaikin Park – a park for the community

CALL FOR PARTICIPATION
Summer School “Architecture – Installations – Landscaping” 2016
Place: Chisinau, Zaikin Park (Sf Andrei street / Iv. Zaikin street)

Deadline for submissions: 30th of June 2016

Association Oberliht in partnership with Association Archilitic invite you to participate in Summer School “Architecture – Installations – Landscaping” (SVAIP 2016) which will take place between 22th and 31st of July 2016 in Chisinau in Zaikin Park (Sf Andrei street / Iv. Zaikin street)

The summer school addresses young people and students from the Universities of Moldova, Romania and Ukraine who study in the fields of architecture, urbanism, design, art, sociology and anthropology. Within the 10 days duration of the School, the participants will get themselves actively involved in accomplishing all stages of the camp, both in elaborating the concept of the further structure and in finishing the project, through action and activities of organizing, design, production and communication of the intervention.

As part of the SVAIP 2016 program there will be elaborated some architectural structures in Zaikin Park, with the active involvement of the community of inhabitants around the Park and the local and invited participants. The idea that stood at the basis of SVAIP 2016 and which we want to implement is that of participatory architecture with the participation of the community. The aim of the School consists of installing objects of urban furniture in Zaikin Park (former community center, playground, sport ground, community fountain conceived in relation with the notions of conviviality and (natural) environment that will be valued in this manner.

The participation in SVAIP 2016 offers you the occasion to share the experience of working with an international multidisciplinary team, contributing with ideas and proposals that will materialize in a real context.

The Summer School takes place as part of project “Civic Center of Chisinau – Zaikin Park – A Park for the Community (https://parculzaikin.wordpress.com/) – a project of rehabilitation and revitalization of Zaikin Park, a half-abandoned square situated at the intersction of Sf. Andrei and Iv. Zaikin, project started by Oberliht Association in 2012.

Project Partners

The summer school will be organized in partnership with the Association of Architects “Archilitic” (Chisinau, Moldova) (http://archilitic.com/), the Architecture Lab MIEZ, (https://miezdelaborator.wordpress.com/), and in collaboration with other three international collectives of architects: studioBASAR (Bucharest, Romania, http://www.studiobasar.ro), Straddle3 and WWB (Arquitecturas Colectivas network, Barcelona, Spain http://arquitecturascolectivas.net/), Pixel 13, (Marseille, France, http://www.pixel13.org/), participants from Budapest and Cernauti.

Criteria of eligibility
-You are a citizen with visa of residency in one of the following countries: Republic of Moldova, Romania, Ukraine
-You graduated or you are studying in one of the following fields: architecture, urbanism, design, arts, sociology and anthropology.
-You speak English at communication proficiency
-You are disposed to participate at the entire program (22-31 July 20016)

Considerations on the expenses supported by the participants
-For the participants from Romania and Ukraine there will be refunded the traveling expenses within the limit of 40 Euros
-The participants from Romania and Ukraine will be accommodated in the Student dorm of the Academy of Economic Studies of Moldova (Florilor str. 2/2, city of Chisinau).
-The participants will be provided with meal for the entire duration of the program.

The program of SVAIP will include initiation, education and cultural activities, reading groups, presentations, film screenings, dance evenings, community activities etc. offering an experience of working in network on an international level.

Those who would like to participate in the SVAIP 2016 program are asked to send a motivation letter in Romanian, Russian or English and a CV with contact information (email, phone) to the following address:info@oberliht.com until the 30th of June 2016.

For further information you may contact us at + (373 22) 286317, + (373) 79910102.

Project CCC: Zaikin Park: a park for the community is supported by the European Cultural Foundation as part of program “Connected Action for the Commons” http://www.culturalfoundation.eu/connected-action

Sorry, comments are closed for this post.

Evenimente recomandate

There is no custom code to display.

© 2022 slicker.ro

Slicker este construit pe platforma Wordpress