Learning from Mănăștur #3: Co-producem cartierul

[for ENG scroll down]
Inițiativa „La Terenuri – Spațiu Comun în Mănăștur” vă invită să participați la Atelierul de design şi urbanism participativ „Learning from Mănăștur #3: Co-producem cartierul”. Acest atelier este coordonat de duo-ul de arhitecţi Moradavaga (Portugalia, Italia) în perioada 24-29 aprilie, la Cinema Daciadin Mănăștur şi zona „La Terenuri”. Atelierul va consta în sesiuni de lucru pentru realizarea designului unei instalaţii arhitecturale care să funcţioneze ca o legătură între zona verde şi spaţiul cultural Cinema Dacia. Designul acestei instalaţii va fi realizat împreună cu studenţii şi locuitorii din Mănăștur, iar într-o etapă ulterioară va fi construit împreună cu locuitorii.

Obiectul proiectat va face legătura între spaţiul Cinematografului Dacia – ca spaţiu de co-productie şi reprezentarea culturală şi zona verde „La Terenuri” – spațiu de experimentare. În conceperea acestei instalaţii se va pleca de la întrebările: cum implicăm utilizatorii finali în procesul de design al unui obiect? Cum încurajăm prin arhitectură producţia culturală? În ce fel se raportează arhitectura la contextul cartierului?

Participanţi: 20 persoane – studenţi (arhitecţi, peisagiști) și/sau arhitecţi – se va lucra pe laptopul propriu, de mână sau machetare

Program de lucru: 24-28 aprilie, între orele 9-17 (flexibil în funcţie de cursuri) – prânzul inclus. 29 aprilie – prezentarea rezultatelor la Cinema Dacia.

Înscrieri: trimiteți un e-mail cu motivația de a participa la ateliere pe adresa: laterenurimanastur@gmail.com până la data de 21 aprilie, ora 12.00.

Atelierele „Learning from Mănăștur” au fost iniţiate în 2013 odată cu demararea proiectului „La Terenuri – Spaţiu Comun în Mănăștur” şi sunt gândite ca o modalitate de schimb de cunoştinţe şi practici între profesionişti din diverse domenii (arhitectură, peisagistică, artă, urbanism) şi locuitori ai cartierului. Aceste ateliere aduc în procesul de producerea a oraşului utilizatorii finali, astfel încât forma urbană rezultată să fie asumată mai uşor. Adică împreună, arhitecţii şi locuitorii co-produc oraşul în care vor să trăiască. În 2013 am realizat scena şi grădina, iar în 2014 şi 2015 am gândit parcul Play Mănăștur, Macheta Participativă, Arena Vecinilor şi am amplasat 2 containere în zonă.

Pornind de la ideea că spaţiul public este re-apropriat de către locuitori dacă acesta este produs împreună cu ei, David Harvey duce mai departe ‚dreptul la oraș’ vorbind despre dreptul de a ne construi oraşul conform dorinţelor noastre. Iniţiativa ‚La Terenuri – Spaţiu Comun în Mănăștur’ implică locuitorii nu doar în producerea de conţinut cultural prezentat la Zilele Mănășturului an de an (teatru, concerte, ateliere, dezbateri), ci şi în co-producerea arhitecturii care găzduieşte creativitatea în cartier. Oraşul se materializează în paralel cu producţia culturală locală.

Duo-ul Moradavaga (care este o contradicție a cuvintelor portugheze „adresă vagă”) este născut din colaborarea arhitecților Manfred Eccli (Bolzano, Italia) și Pedro Cavaco Leitão (Porto, Portugalia). Cu sediul în Kaltern / Caldaro (Italia) și Porto (Portugalia), Moradavaga a început să lucreze din 2006, în jurul problemelor spațiilor vacanţe, clădirilor abandonate și activarea domeniului public, conceperea de obiecte performative și intervenții active cum ar fi: ateliere sociale, concursuri de idei şi happening-uri arhitecturale. Intersectând arhitectură, arta şi design-ul, lucrările lor funcționează ca nişte „unelte latente” solicitându-le utilizatorilor intervenția pentru a le activa. http://moradavaga.com/

La Terenuri – Spaţiul Comun în Mănăștur este o iniţiativă coordonată de Asociaţiei Colectiv A care activează prin metode participative (producţie culturală, arhitectură, urbanism, dezbateri) zona “La Terenuri” din cartierul Mănăștur. Iniţiativa promovează creativitatea locală produsă şi reprezentată în spaţii asumate de către locuitorii cartierului.
Organizatori: Asociația Colectiv A & inițiativa La Terenuri-Spațiu Comun în Mănăștur.
Proiect finanțat de programul Actors of Urban Change, un program al Fundației Robert Bosch Stiftung în cooperare cu MitOst e.V.
Atelierele fac parte din proiectul derulat de asociația Colectiv A: „Cult.Trust schimbare socială și urbană prin artă” co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, AFCN.
Parteneri și prieteni: Asociația Studenților Arhitecți Cluj – AStA Cluj, Zile și Nopți Cluj-Napoca, Transilvania Reporter, Actual de Cluj, Clujul Cultural,Slicker.ro, Centrul Cultural German Cluj-Napoca, Buletin de Mănăştur, Sign maker.

Referințe Moradavaga:

https://www.dezeen.com/2012/11/14/swing-installation-by-moradavaga/
http://www.archdaily.com/797903/sunwheel-moradavaga
http://www.archdaily.com/798307/vernie-moradavaga
http://www.designboom.com/art/moradavaga-vira-lata-installation-04-22-2015/
–––––––––––
Learning from Mănăştur #3: Co-producing the Neighbourhood

The ‘La Terenuri [At the Playgrounds] – Common Space in Mănăştur’ initiative invites you to get involved in the participatory design workshop ‘Learning from Mănăştur # 3: Co-producing the Neighbourhood’. This workshop is led by the architects duo Moradavaga (Portugal & Italy) from 24 to 29th of April and will take place at Cinema Dacia and ‘La Terenuri’ area in Mănăştur. The workshop aims to design an architectural asset meant to act like a link between the green area and the cultural space of Cinema Dacia. The design of this installation will be done with students and residents of Mănăştur, and in a later stage it will be built together with the residents.

The designed object will link the area Cinema Dacia – as an area of co-production and cultural representation and the green area – room for experimentation. In designing this facility we’ll start from the question of how end users can be involved in the design of an object? How do we encourage cultural production through architecture? How does architecture relate to the context of the neighbourhood?

Participants: 20 people – students (architects, landscape architects) and / or architects – they will work on their own PC, modelling or drawing by hand.
Program: April 24 to 28, between 9-17 H (flexible depending on the school schedule) – lunch included. April 29 – presentation at Cinema Dacia.
Registration: send an e-mail with a motivation letter at: laterenurimanastur@gmail.com. Deadline: 21 April, 12:00 H.

‘Learning from Mănăştur’ workshops were initiated in 2013 with the opening of the ‘La Terenuri’ Project and they are designed to share knowledge and practices among professionals from different fields (architecture, landscape, art, urbanism) and residents of Mănăştur neighbourhood. These workshops bring the end users in the process of producing the city, in order to have a resulting urban form assumed easier by the inhabitants. Together, architects and residents are co-producing the city they live in. In 2013 we built the garden and the stage, and in 2014 and 2015 we designed Play Mănăştur Park, the Participatory Model, The Neighbours Arena and we placed two containers in the area.

Starting from the idea that public space is re-appropriated by the people if it is produced together with them, David Harvey carry on the „right to the city” talking about the right to build our city according to our desires. The ‘La Terenuri – Common Space in Mănăştur’ project involves people not only in the production of cultural content presented at Mănăştur Days every year (theatre, concerts, workshops, debates), but also co-producing architecture that hosts creativity in the neighbourhood. The city materializes alongside local cultural production.

Moradavaga (a contraction of the Portuguese words for “vague address”) is a collective born from the collaboration of the architects Manfred Eccli (Bolzano, Italy, 1981) and Pedro Cavaco Leitão (Porto, Portugal, 1976). Based in Kaltern/ Caldaro (Italy) and Porto (Portugal), Moradavaga started working in 2006 around vacant spaces, derelict buildings and the activation of the public realm, devising performative objects and active interventions, such as social workshops, idea competitions and architectural happenings. Intersecting architecture, art and design, their work functions as “dormant tools” in a waiting status, requiring the users’ engagement to activate them. (www.moradavaga.com)

‘La Terenuri [At the Playgrounds] – Common Space in Mănăştur’ is an initiative coordinated by the Colectiv A Association, working on activating ‘La Terenuri’ Area through participatory methods (cultural production, architecture, urbanism, debates) in Mănăştur district. The initiative promotes local creativity produced and represented in space assumed by neighborhood residents.

Organised by: Colectiv A Association & ‘La Terenuri – Common Space in Mănăştur’ Initiative

The project is financed by Actors of Urban Change- a program by Robert Bosch Stiftung in cooperation with MitOst e.V.
The project is co-funded by Administration of National Cultural Fund, AFCN (Romania).

Partners and friends: Association of Architecture Students – AStA Cluj, Zile și Nopți Cluj-Napoca, Transilvania Reporter, Actual de Cluj, Clujul Cultural, Slicker.ro, German Centre Cluj-Napoca, Buletin de Mănăştur, Sign maker.

Sorry, comments are closed for this post.

Evenimente recomandate

There is no custom code to display.

© 2024 slicker.ro

Slicker este construit pe platforma Wordpress